ספר ,שיעור ,קומה, ,לרפואת ,הגוף ,והנפש, ,תיקוני ,הנפש