דיסק ,ראש ,השנה ,ויום ,הכיפורים ,הרב ,ארמוני ,משה ,קבלה ,ספירות ,פרצופים ,רבי ,שמעון